cart1 0 Koszyk
3 Konto
Kontakt z nami
4 Informacje

NKmeble.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie NKmeble.pl (zwany dalej „NKmeble.pl”), prowadzony jest przez Infinity sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy przy ul. Sienkiewicza 4C, 13-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726882, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN w całości opłacony oraz NIP: 9840212973 (zwaną dalej „Infinity sp. z o.o.”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@nkmeble.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie NKmeble.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 517 308 772.

1. NKmeble.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie NKmeble.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.

2. Klienci mają możliwość korzystania z NKmeble.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach NKmeble.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Infinity sp. z o.o. na korzystanie z NKmeble.pl, w każdym czasie, poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta na kontakt@nkmeble.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Infinity sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

3. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:

a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

c. adres poczty elektronicznej e-mail.

4. W celu dokonania rejestracji w NKmeble.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Infinity sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Infinity sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z NKmeble.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w NKmeble.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z NKmeble.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w NKmeble.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej NKmeble.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

b. akceptacji niniejszego Regulaminu.

c. zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Wszystkie produkty dostępne w NKmeble.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w NKmeble.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych NKmeble.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

9. W przypadku zamówienia składanego w sklepie NKmeble.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w NKmeble.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

11. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez Infinity sp. z o.o. lub jej partnerów Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych NKmeble.pl.

12. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w NKmeble.pl na stronie "Dostawa", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach NKmeble.pl, Infinity sp. z o.o. może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie „Dostawa”.

14. Możliwe są następujące formy płatności:

a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Infinity sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b. Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Infinity sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu Infinity sp. z o.o. w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową.

d. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu lub Elavon Financial Services Limited oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 1% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności, o czym Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki. Więcej o formach płatności za zamówienie znajduje się na stronie "Płatności".

15. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na NKmeble.pl, Infinity sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

16. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Infinity sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Infinity sp. z o.o., a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

17. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Infinity sp. z o.o. informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w NKmeble.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

18. Infinity sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem kontakt@nkmeble.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Infinity sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,

c. numer zamówienia,

d. numer faktury,

e. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

19. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Infinity sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

20. Infinity sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

21. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Infinity sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

22. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Infinity sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Infinity sp. z o.o. albo Infinity sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Infinity sp. z o.o. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Infinity sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

24. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Infinity sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w NKmeble.pl pod hasłem "Zwrot". Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

26. NKmeble.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres kontakt@nkmeble.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

27. Informacje znajdujące się na stronach internetowych NKmeble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach NKmeble.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

28. Podane przez Klientów dane osobowe Infinity sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

29. Infinity sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach NKmeble.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Infinity sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w NKmeble.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

30. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: kontakt@nkmeble.pl. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem warunków transakcji.

31. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

32. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Infinity sp. z o.o. w ramach NKmeble.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

33. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: kontakt@nkmeble.pl.

34. 1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Koszyk

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Niektóre popularne tagi:

Konto

Nie masz konta?
Załóż je tutaj
4